TW”X”- mój diabeł stróż.

Szanowni Państwo,
jakiś czas temu zdecydowałem, w drodze wyjątku, zdemaskować jednego z sześciu TW, którzy donosili na mnie w latach 60-tych. Pozostałych puściłem w niepamięć, bo znikli, nie wiem kim dziś są, może kimś lepszym niż wtedy byli, a może nawet nie żyją. Wyjątek zrobiłem dla Józefa Stefana Kosseckiego, którego uważałem prawie za mojego przyjaciela (był nawet na moim skromnym przyjęciu weselnym w 1966 roku). W rzeczywistości od roku 1962 donosił SB i robił to aż do roku 1989, pozostawiając przynajmniej 14 tomów donosów. Podobno odnajdywane są następne. Zapomniał bym o tym człowieku, gdybym nie znalazł w Wikipedii kłamliwego, pseudo-encyklopedycznego zapisu na jego temat, w którym on sam lub jakiś jego gorący orędownik zrobił go bohaterem walki z komuną. Moja generalna niechęć do grzebania w kloace SB-ckiej została pokonana przez tą niewyobrażalną bezczelność. Skutkiem tego był artykuł o nim w “Rzeczpospolitej” pióra Maji Narbutt “Pan minister i Pan “X”. Myślałem, że na tym się skończy, ale niestety. Ten człowiek zamiast zastanowić się nad swoją parszywą biografią postanowił atakować, robiąc nawet ze swoimi faszyzującymi miłośnikami, bo ma takich, awantury na konferencji IPN sobie między innymi poświęconej, oraz rozsyłając głupie i kłamliwe listy także na mój temat. W tej sytuacji zdecydowałem założyć odrębną stronę w tej domenie na której będzie kilkadziesiąt donosów tego człowieka z archiwum IPN. Może – ujawnione – pomogą mu dostrzec samego siebie w prawdzie, czego mu życzę.

Kossecki i jego obrońcy twierdzą, że TW”X” to nie on. Kłamią. W rejestrach SB jako TW”X” występuje właśnie on, o czym świadczy następujący fragment ze zbioru dokumentów o marcu 1968 roku („Marzec 1968 roku w dokumentach SB Tom I Niepokorni. IPN 2008 s.464):

„W zasobie archiwalnym IPN zachowało się 14 tomów teczki pracy TW ps. „X”, „Rybak” (od maja 1969) i konsultanta ps. „Rybak”, oznaczonych numerem rejestracyjnym 4863 i zawierających doniesienia z lat 1963-1978. Pod numerem 4863 został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym MSW przez Wydział IV Departamentu III MSW Józef Stefan (Stefan Józef) Kossecki s. Stefana, ur. 18 stycznia 1936 r, jako TW o ps. „X” (7 stycznia 1963), następnie „Rybak” (od maja 1969), zmieniono kategorię współpracy na konsultanta. Zmiana kategorii współpracy była zapewne związana ze wstąpieniem Kosseckiego do PZPR (1974). Konsultant ps. „Rybak” pozostawał na kontakcie Wydziału V Departamentu III MSW (od 1980), Zespołu Operacyjnego Departamentu III MSW (od 1987), Wydziału VIII Departamentu III MSW (od 1989); ze współpracy zrezygnowano (styczeń 1990). Kossecki Józef Maria Stefan Ferdynand (ur. 1936). Politolog dr. Absolwent PŚ (1958), asystent PŚ (1958-1960), działacz LN-D, aresztowany (9 maja 1960), skazany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie z art. 36 MKK za działalność w LN-D na 2 lata więzienia (29 maja 1961)”.

 A oto więcej informacji o Józefie Marii Stefanie Ferdynandzie Kosseckim, szpiclu „X” i „Rybak” z dodatku specjalnego IPN do Niezależnej Gazety Polskiej:

 Działalność TW „X”, „Rybak” w świetle własnych doniesień

Paweł Tomasik – IPN Warszawa

Jednym z najbardziej zasłużonych dla „władzy ludowej” agentem, posiadającym jedno z najdłuższych konfidenckich dossier oraz imponujący zbiór donosów w Archiwum IPN, był doc. Józef Kossecki TW ps. „X”, „Rybak”.

Przy okazji poszukiwania dokumentów do tomu pierwszej edycji „Marca 1968 w dokumentach MSW” natknąłem się na kilkanaście donosów informatora SB o ps. „X”. Okazało się, że w zasobie IPN znajduje się 14 tomów teczki pracy tego informatora sygnowanej również pseudonimem Rybak”, oznaczonych numerem rejestracyjnym 4863. Według zachowanego dziennika rejestracyjnego MSW 7 I 1963 r.pod numerem tym Wydział IV Departamentu III MSW jako TW ps. „X” zarejestrował Józefa Stefana Kosseckiego (s. Stefana) ur. 18 stycznia 1936 r. Od kwietnia 1969 r. wspomniany TW występował pod ps. „Rybak”. W 1975 r. zmieniono kategorię współpracy. TW „Rybak” stał się konsultantem posługującym się identycznym pseudonimem. Według zapisów ewidencyjnych „Rybak” współpracował z Departamentem III MSW do stycznia 1990 r. W zasobie IPN brak teczki personalnej informatora. Publicznie zarzut współpracy z SB postawił Kosseckiemu Waldemar Kuczyński po przeczytaniu w IPN dokumentów SB (wśród nich doniesień TW ps. „X”) dotyczących własnej osoby. Kossecki stanowczo zaprzeczył temu oskarżeniu.

Docent dr Józef Maria Stefan Ferdynand Kossecki – inżynier, cybernetyk społeczny, politolog, dziennikarz i polityk. Po ukończeniu w 1958 r. Politechniki Śląskiej został zatrudniony w macierzystej uczelni. W związku z działalnością w Lidze Narodowo-Demokratycznej w maju 1960 r. został aresztowany, a rok później w procesie LND skazany na dwa lata więzienia. Odzyskał wolność w grudniu 1961 r. Krótko pracował w Biurze Projektów „Separator” w Gliwicach. Był doktorantem, a następnie pracownikiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od 1973 r. pracował w WSP (Akademii Świętokrzyskiej) w Kielcach. Był członkiem PZPR (1974–1990), ORMO (od 1985), działaczem Towarzystwa Kultury Moralnej, Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”, Partii X. Opublikował kilkanaście książek, m.in.: „Cybernetyka społeczna” (1975), „Tajemnice mafii politycznych” (1978, 1991), „Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976–1981. Tajniki sterowania ludźmi” (1984), „Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL” (1999), „Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji” (2003).

Praca informatora

Współpraca TW ps. „X”/konsultanta ps. „Rybak” z SB trwała 27 lat. Do dziś zachowały się jego doniesienia z okresu od grudnia 1962 r. do grudnia 1979 r. Są one zebrane w 14 tomach zawierających od 250 do 340 kart. Poszczególne tomy zawierają własnoręczne doniesienia informatora, oraz sporządzone z nich notatki oficera prowadzącego. Przez 17 lat udokumentowanej w formie donosów współpracy z SB TW ps. „X”/„Rybak” spotykał się (z wyjątkiem kilku spotkań) z długoletnim funkcjonariuszem Departamentu III MSW kpt./płk. Wiesławem Komorowskim. Dokumenty dotyczące współpracy „Rybaka” z SB z lat 1980–1990 nie zachowały się. Początkowo TW ps. „X” informował SB głównie o osobach z kręgu LND: Henryku Klacie, Januszu Krzyżewskim, Przemysławie Górnym, Marianie Barańskim. Regularnie informował też o swoich rozmowach z Walentym Majdańskim. Wraz z nowymi znajomościami uzyskiwał interesujące dla SB informacje. W 1964 r. poznał Ludwika Hassa (z którym często rozmawiał do czasu jego aresztowania w 1965 r.) i Jerzego Roberta Nowaka. W lutym 1965 r. poznał Adama Michnika. Od początku 1965 r. uczestniczył w spotkaniach sekcji ekonomicznej warszawskiego KIK (tam poznał m.in. Stefana Kurowskiego, z którym spotkał się również poza Klubem). W latach 1966–1967 najwięcej miejsca w swoich doniesieniach poświęcał grupie dyskusyjnej skupionej wokół Bolesława Tejkowskiego, Waldemara Kuczyńskiego, Antoniego Zambrowskiego oraz osobom uczestniczącym w jej spotkaniach, m.in. Markowi Kęsemu, Januszowi Krzyżewskiemu, Andrzejowi Ochalskiemu, Karolowi Głogowskiemu, Jerzemu R. Nowakowi. Od 1968 r. zintensyfikował dostarczanie informacji na temat pracowników IPPT PAN (po zwolnieniu z aresztu pracowała tam m.in. Irena Lasota, od której otrzymywał wiadomości na temat sytuacji w środowisku „komandosów”, uzyskiwał je też w latach 1968–1969 od W. Kuczyńskiego).

Po roku 1970 podtrzymywał znajomość z M. Barańskim i A. Zambrowskim. W połowie lat 70. odnowił znajomość z L. Hassem. Jak wynika z jego doniesień z lat 1975–1979, najwięcej informacji w tym czasie uzyskiwał od M. Barańskiego (m.in. o sytuacji w duszpasterstwie akademickim, o działalności istniejącego od maja 1977 r. Polskiego Komitetu Obrony Życia i Rodziny), L. Hassa i A. Zambrowskiego. W tym czasie informował SB również o poczynaniach i poglądach Ryszarda Gontarza, Ryszarda Filipskiego i red. Andrzeja Ochalskiego z tygodnika „Ekran”. „Rybak” sporządzał też dla SB analizy i prognozy polityczne. Obecnie zatrudniony jest jako wykładowca akademicki. Uparcie i konsekwentnie zaprzecza jakoby kiedykolwiek na kogokolwiek donosił.

Dodatek specjalny IPN redagują:

Wojciech Muszyński, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Warszawie ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 526 19 66 Rafał Sierchuła, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań, tel. 061 835 69 00 Sprzedaż wydawnictw własnych IPN – Gospodarstwo Pomocnicze IPN, tel. 022 581 88 20

Więcej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej: www.ipn.gov.pl

Dodatek opracowano na podstawie materiałów towarzyszących Konferencji Naukowej „Nurt Narodowy Opozycji Demokratycznej w PRL (1955–1990)”. Konferencja odbędzie się 25 października 2008 r. (sobota) w Galerii Porczyńskich, Warszawa, ul. Elektoralna 2. Początek godz. 10.00 – prowadzący dr hab. Jan Żaryn. W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem: prof. Macieja Giertycha, Marka Jurka, dr. Krzysztofa Kawęckiego, Antoniego Macierewicza, dr. Pawła Milcarka.

Dowodem ostatecznym jest

TA OTO IDENTYFIKACJA TW”X” I „RYBAK” DOKONANA PRZEZ IPN. 

 http://kuczyn.com/wp-content/uploads/2009/03/identyfkosseckiego1.jpg

Po opublikowaniu tutaj powyższej identyfikacji szpicel Józef Maria Ferdynand Kossecki zmienił imię i od tej pory – także dla wykazania, że dokument nie jego dotyczny – przedstawia się jako Józef Maria, a nie jako Józef Stefan. Pozostała mu jeszcze rezerwa Józef Ferdynand. Twierdzi też, że dokument nie jest wystawiony dla Waldemara Kuczyńskiego, lecz dla Mariana, co ma świadczyć o jego fałszerstwie. Otóż, jak wiadomo, moje pierwsze, urzędowe imię, którego nie używam w działalności publicznej jest Marian i korespondencja urzędowa jest na to imię.

(Strona jest w trakcie tworzenia).